Έργα

Της Σπάρτης οι πορτοκαλιές

Μικρή φαντασία και φούγκα για πιάνο

Καντάτα de profundis clamavit | σε ποίηση Ν. Βρεττάκου

Σπαρτίτο

Καντάτα de profundis

Πάρτες οργάνων

Στιγμές | 5 κομμάτια για πιάνο

Ως έργον ατελεύτητο